طراحی فضای بین کابینت آشپزخانه

کاشی بین کابینت آشپزخانه 70017
کار ساخت یک آشپزخانه می تواند بدون دیوار ضد آب نیز تمام شود یا بعضی اوقات رنگ ضد آب نهایت کاری است که برای دیوار آشپزخانه ممکن است انجام شود. اما طراحی صحیح این دیوار می تواند تغییر زیادی در فضای آشپزخانه ایجاد کند. در حالیکه کف آشپزخانه، میز کار و کابینت ها عناصری هستند که معمولا بهتر است در نهایت سادگی باشند، دیوار آشپزخانه از این موضوع مستثنا است و می توان با .